BCRAs graderingssystem for kartlegging langs en senterlinje i grotter *

GRAD 1:    

EN SKISSE MED LAV NØYAKTIGHET, DER INGEN MÅLINGER ER BLITT UTFØRT.

Grad 2:                            

Kan bli brukt, dersom nødvendig, til å beskrive en skisse som i nøyaktighet ligger mellom grad 1 og grad 3.

GRAD 3:    

ET GROVT KART LAGET VHA. MAGNETKOMPASS. HORISONTALE OG VERTIKALE VINKLER MÅLT TIL ± 2,5 ° AVSTANDER MÅLT TIL ± 50 CM. POSISJONSFEIL VED MÅLEPUNKT < 50 CM.

Grad 4:       

Kan bli brukt, dersom nødvendig, til å beskrive et grottekart som mislyktes i å oppnå de krav som stilles til grad 5, men er mer nøyaktig enn grad 3.

GRAD 5:   

ET KART LAGET VHA. MAGNETKOMPASS. HORISONTALE OG VERTIKALE VINKLER MÅLT TIL ± 1°, AVSTANDER MÅLT OG NOTERT NED TIL NÆRMESTE CENTIMETER OG POSISJONSFEIL VED MÅLEPUNKT < 10 CM.

GRAD 6:    

ET KART LAGET VHA. MAGNETKOMPASS MED STØRRE NØYAKTIGHET ENN GRAD 5 (se merknad nr. 5).

GRAD X:

ET GROTTEKART BASERT PRIMÆRT PÅ BRUK AV TEODOLITT ELLER TOTALSTASJON I STEDET FOR KOMPASS (se merknad nr. 6 og 10).

MERKNADER:

1.        Tabellen ovenfor er et sammendrag og kun ment som en huskeliste; definisjonene av kartleggingsgradene gitt ovenfor må leses i forbindelse med kommentarene nedenfor.

2.        I alle tilfeller er det nødvendig å følge tanken bak definisjonene og ikke bare følge dem bokstavelig.

3.        For å oppnå grad 3 er det nødvendig å bruke klinometer i partier med en vesentlig stigning.

4.        For å oppnå grad 5 er det absolutt nødvendig at instrumentene er kalibrert riktig (se kap. 2.2 i ”Cave Surveying”, Day 2002) og alle målingene skal tas maks. 10 cm fra målepunktet.

5.        For å oppnå grad 6 må kompasset bli brukt på grensene av dens mulige nøyaktighet, dvs. en nøyaktighet på ± 0,5°.  Klinometeravlesninger må ha samme nøyaktighet. Posisjonsfeil ved målepunkt må være mindre enn ± 2,5 cm og vil kreve bruk av stativ eller andre fikserte markører for alle målestasjonene.

6.        For X må benyttede instrumenter og teknikker beskrives på grottekartet, sammen med et estimat av kartleggingens sannsynlige nøyaktighet sammenlignet med kartlegginger av grad 3, 5 og 6.

7.        Grad 2 og 4 kan kun benyttes der fysiske betingelser under kartleggingen har hindret kartleggeren fra å oppnå de krav som den overliggende grad har og det er upraktisk å kartlegge på nytt igjen.

8.        Grotteklubber og andre oppmuntres til å gjengi graderingssystemet for senterlinje og gangdetaljer i deres egne publikasjoner, tillatelse fra British Cave Research Association er ikke nødvendig. Imidlertid må graderingssystemene ikke bli republisert uten disse merknadene.

9.        Grad X er bare potensielt mer nøyaktig enn grad 6. Man skal aldri glemme at teodolitt/totalstasjon er et komplekst presisjonsinstrument som krever omfattende trening og regelmessig bruk dersom alvorlige feil skal unngås!

10.      For å oppnå grad 5 må grottekartet tegnes på bakgrunn av koordinatberegninger og ikke målestokklinjal og gradskive.

 

BCRAs graderingssystem for kartlegging av gangdetaljer i grotter

KLASSE A: 

Alle gangdetaljer er basert på hukommelsen.

KLASSE B: 

Gangdetaljer er anslått og notert ned inne i grotten.

KLASSE C: 

Gangdetaljer er målt ved målepunktene og ikke ellers.

KLASSE D:

Gangdetaljer er målt ved målepunktene og steder der det er nødvendig for å vise betydningsfulle endringer i grottegangens dimensjoner.

MERKNADER:

1.  Nøyaktigheten til detaljene bør være tilpasset nøyaktigheten til senterlinjen.

2.  Vanligvis bør en av de følgende kombinasjoner benyttes:

                                     BCRA grad 1A,           BCRA grad 3B eller 3C,           BCRA grad 5C eller 5D,

                                              BCRA grad 6D,       BCRA grad XA,  XB,  XC or  XD.

* Oversatt til norsk av Norsk Grotteforbund i 2007 (versjon 2,1)