NORSK GROTTEFORBUNDS BREV OG UTTALELSER I VERNESAKER


Ny E6 i Sørfold: Megården – Mørsvikbotn
NGF sendte den 7. mars 2016 denne vurderingen i forbindelse med Statens vegvesens planlegging av ny E6 i Sørfold. NGF mener at feltbefaringer er eneste mulighet til å vurdere om grotter og karstobjekter blir berørt av utbyggingen. Det beste kartgrunnlaget er de berggrunnsgeologiske 1:50.000 kartene, hvor kalk- og kalkførende lag kan identifiseres. Etter det vi kunne se, er det ca 30 lag som blir berørt.


Uttalelse til åtte søknader om konsesjon for bygging av småkraftverk i Rana kommune
Etter sluttbefaring arrangert av NVE for 7 av de 8 småkraftverkene sendte NGF denne uttalelsen.


Konsesjonssøknad for Musken kraftverk i Tysfjord.

I forbindelse med konsesjonssøknad for Musken kraftverk, Tysfjord kommune sendte Norsk Grotteforbund 23. juli 2013 denne uttalelsen.


Konsesjonssøknad for elva Storåga i Saltdal.

I forbindelse med arbeid med konsesjonssøknad om bygging av kraftverk i elva Storåga i Saltdal kommune sendte Norsk Grotteforbund 22. oktober 2012 denne uttalelsen til konsulentfirmaet Enerconsult.


Vannkraftverk i Sagelva i Rana.
I forbindelse med konsesjonssøknad om bygging av vannkraftverk i Sagelva i Rana kommune sendte Norsk Grotteforbund 9. april 2012 denne uttalelsen.

Vannkraftverk i Breivikelva i Beiarn.

I forbindelse med konsesjonssøknad om bygging av kraftverk i Breivikelva i Beiarn kommune sendte Norsk Grotteforbund 15. mars 2012 denne uttalelsen.


Vindkraftverk ved Skogvatnet i Tysfjord.
I forbindelse med konsesjonssøknad om bygging av vindkraftverk ved Skogvatnet i Tysfjord kommune sendte Norsk Grotteforbund 16. januar 2012 denne uttalelsen.

Vindkraftverk i Sørfjorden i Tysfjord.
I forbindelse med konsesjonssøknad om bygging av vindkraftverk i Sørfjorden i Tysfjord kommune sendte Norsk Grotteforbund 5. januar 2012 denne uttalelsen.

Truet flaggermuskoloni i Bulgaria.

Filmopptak i ei grotte i Bulgaria truet flaggermuskoloniene i grotta. Da Det bulgarske grotteforbundet ba om hjelp for å påvirke myndighetene i denne saken, sendte Norsk Grotteforbund 26. desember 2011 denne uttalelsen.

Vannkraftverk i Bjuråga i Hemnes.
I forbindelse med konsesjonssøknad om bygging av kraftverk i Bjuråga i Hemnes kommune sendte Norsk Grotteforbund 10. oktober 2011 denne uttalelsen.

Vannkraftverk i Styrkesneselva i Sørfold.

I forbindelse med konsesjonssøknad om bygging av kraftverk i Styrkesneselva i Sørfold kommune sendte Norsk Grotteforbund 29. april 2011 denne uttalelsen.


Vannkraftverk i Lille Gråttåga i Beiarn.
I forbindelse med konsesjonssøknad om vannkraftutbygging av Lille Gråttåga i Beiarn kommune sendte Norsk Grotteforbund 30. mars 2011 denne uttalelsen.

Utnyttelse av kvartsforekomstene på Nasafjellet.
I forbindelse med reguleringsplan for utnyttelse av kvartsforekomstene på Nasafjellet i Rana kommune sendte Norsk Grotteforbund 27. mars 2011 denne uttalelsen.

Forvaltningsplan for Grunnvatnet naturreservat.

I forbindelse med høring av forslag til forvaltningsplan for Grunnvatnet naturreservat i Ballangen kommune ga NGF 20. mars 2011 denne uttalelsen.


Vannkraftverk i Skognesdalen i Tromsø.
I forbindelse med konsesjonssøknad om vannkraftutbygging i Skognesdalen i Tromsø kommune sendte Norsk Grotteforbund 26. desember 2010 denne uttalelsen.

Vindkraftverk i Nordland.
I forbindelse med vindkraftverk flere steder i Nordland sendte Norsk Grotteforbund 31. oktober 2010 uttalelser ang. planlagt vindkraftverk på Kvalhovudet og på Seiskallåfjellet i Rødøy kommune, på Kovfjellet og på Stortuva i Vefsn kommune og 2 forskjellige prosjekt av hhv. Nord-Norsk Vindkraft AS og Norsk Grønnkraft AS på Sjonfjellet (uttalelse Nord-Norsk Vindkraft / uttalelse Norsk Grønnkraft) i kommunene Nesna og Rana kommune. Etter å ha fått nye opplysninger om grotter på Sjonfjellet sendte vi 20. april 2012 denne supplerende uttalelsen.

TV-serien "Man Vs Wild".
15. september 2010 fikk Norsk Grotteforbund en henvendelse fra media-selskapet Diverse Bristol om hjelp til å lage en episode i TV-serien Man Vs Wild som bl.a. vises på Discovery Channel. Diverse Bristol ønsket hjelp til å finne ei grotte i Norge der de kunne arrangere en fiktiv oversvømmelse som skuespilleren Bear Grylls så skulle berge seg ut av. Norsk Grotteforbund mente at dette verken ville være sikkerhetsmessig eller miljøvennlig forsvarlig og 23. oktober 2010 sendte vi dette brevet til Diverse Bristol der vi gjorde det klart at vi ikke ønsket å hjelpe dem med dette.

71 grader nord i Svarthammerhola.
Etter at TV-programmet 71 grader nord viste en episode fra Svarthammerhola 9. november 2009 sendte Norsk Grotteforbund 12. november 2009 dette brevet til TV Norge.

Reguleringsplan for Granåsen Dolomitt i Vefsn.

I forbindelse med Forslag til planprogram for Reguleringsplan for Granåsen Dolomitt i Vefsn kommune sendte NGF 22. august 2009 denne uttalelsen.
I forbindelse med nytt offentlig ettersyn og høring for Granåsen industrimineraler sendte NGF 23. juli 2013 denne uttalelsen.Forvaltningsplan for Sandågrotta, Sandågjelet og Krona naturreservat i Kongsberg kommune.

I forbindelse med Høring av forvaltningsplan for Sandågrotta, Sandågjelet og Krona naturreservat i Kongsberg kommune ga NGF 22. juni 2009 denne uttalelsen.


Verneplan og forvaltningsplan for Sundsfjordfjellet.

I forbindelse med Oppstart av arbeidet med verneplan for mulig vern av Sundsfjordfjellet ga NGF 9. november 2008 denne uttalelsen.
I forbindelse med høring av Forslag om vern av Sundsfjordfjellet ga NGF 7. september 2010 denne uttalelsen.
I forbindelse med høring av Utkast til forvaltningsplan for Sundsfjordfjellet nasjonalpark ga NGF 7. september 2010 denne uttalelsen.

Verneplan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.


I forbindelse med Oppstart av arbeidet med verneplan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i kommunene Rana og Rødøy ga NGF 9. november 2008 denne uttalelsen.
I forbindelse med Høring av endring av vern i Saltfjellet-Svartisen ga NGF 22. oktober 2015 denne uttalelsen.


Forslag til nasjonalpark i Bardu.

I forbindelse med høring av forslag til nasjonalpark i Bardu kommune ga NGF 22. september 2008 denne uttalelsen.


Planlagt guiding i Sverrehola i Sørfold kommune.
I forbindelse med at det ble planlagt kommersiell guiding i Sverrehola i Sørfold kommune sendte NGF 13. juni 2008 dette brevet til tiltakshaver.

Fredning av skog i Salten og i Ofoten.
I forbindelse med Planarbeid for fredning av skog på Statskog SFs eiendommer i kommunene Ballangen, Beiarn, Gildeskål, Hamarøy, Narvik og Steigen ga NGF 29. april 2008 denne uttalelsen.
I forbindelse med høring av verneplan for fredning av skog på Statskog SFs eiendommer i kommunene Ballangen, Beiarn, Gildeskål, Hamarøy, Narvik og Steigen ga NGF 14. mars 2009 denne uttalelsen.

 

Forvaltningsplan for Rago nasjonalpark.

I forbindelse med Oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Rago nasjonalpark ga NGF 29. april 2008 denne uttalelsen.
Fredning av skog på Helgeland.

I forbindelse med Planarbeid for fredning av skog på Statskog SFs eiendommer i kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Vefsn ga NGF 14. april 2008 denne uttalelsen.Forvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark.

I forbindelse med høring av forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark ga NGF 14. april 2008 denne uttalelsen.Forvaltningsplan for Vannregion Nordland Vannområde Ranfjorden.
I forbindelse med at Ranfjorden ble valgt til første vannområde i arbeidet med rammedirektivet for vann ga NGF 14. oktober 2007 denne uttalelsen.
I forbindelse med høring av forvaltningsplan for Vannregion Nordland Vannområde Ranfjorden ga NGF 9. juli 2009 denne uttalelsen.
I forbindelse med høring av høring av utkast til planprogram for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland ga NGF 29. juni 2011 denne uttalelsen.

Verneplan for Breheimen-Mørkridsdalen.
I forbindelse med oppstart av vernearbeidet i Breheimen-Mørkrisdalen ga NGF 13. mars 2006 denne uttalelsen.
I forbindelse med utgreingsprogrammet for Breheimen-Mørkrisdalen ga NGF 18. april 2007 denne uttalelsen.
I forbindelse med høring av verneframlegg og konsekvensutredning for Breheimen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområde og naturreservat ga NGF 25. februar 2009 denne uttalelsen.


Forvaltningsplaner for de større verneområdene på Saltfjellet og Junkerdal nasjonalpark.

I forbindelse med oppstart på arbeidet med forvaltningsplaner for de større verneområdene på Saltfjellet og Junkerdal nasjonalpark ga NGF 13. november 2005 denne uttalelsen.Prosjekt GeoTurisme Nordland.
For å sette fokus på muligheter for økt verdiskapning basert på opplevelse av geologi og geokultur iverksatte Nordland fylkeskommune prosjektet GeoTurisme Nordland. 6. oktober 2005 ga NGF denne uttalelsen til prosjektet.

Søknad om bygging av tyngre traktorvei nær Svarthammerhola i Fauske kommune.
I forbindelse med søknad om bygging av tyngre traktorvei nær Svarthammerhola i Fauske kommune ga NGF 11. juli 2005 denne uttalelsen.

Konsekvensutredning ang. etablering av dolomittbrudd på Kviteberget ved Ljøsenhammer i Bodø kommune.
I forbindelse med Konsekvensutredning ang. etablering av dolomittbrudd på Kviteberget ved Ljøsenhammer i Bodø kommune ga NGF 6. juni 2005 denne uttalelsen.

Utredning av vern i Sjunkfjord-Misten - området.
I forbindelse med arbeidet med verneplan for Sjunkfjord-Misten - området ga NGF 14. oktober 2004 denne uttalelsen.
I forbindelse med høring av planforslag for bruk og vern i Sjunkan-Misten ga NGF 4. april 2007 denne uttalelsen.
I forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan for kommende Sjunkhatten nasjonalpark ga NGF 12. januar 2010 denne uttalelsen.
I forbindelse med høring av forslag til forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark ga NGF 20. mars 2011 denne uttalelsen.

Utredning av vern i Lomsdal-Visten - området.
I forbindelse med arbeidet med verneplan for Lomsdal-Visten - området ga NGF 30. september 2003 denne uttalelsen.
I forbindelse med Høring av planforslag for bruk og vern av Lomsdal-Visten - området ga NGF 29. mai 2006 denne uttalelsen.
I forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark ga NGF 27. april 2010 denne uttalelsen.


Rester og etterlatenskaper etter bygging av kraftledninger i grotter.
I forbindelse med at det hadde blitt funnet rester og etterlatenskaper etter bygging av kraftledninger i grotter sendte NGF 2. september 2002 dette brevet til kraftlag i Nord-Trøndelag, Nordland og Sør-Troms.

Anmeldelse av miljøforsøpling av grotta Bjørndalssjakta i Saltdal kommune.
Sommeren 2001 ble det oppdaget at det var kastet masse søppel, for det meste bildeler og ruller med stålnetting, ned i grotta Bjørndalssjakta i Saltdal kommune. 20. august 2001 sendte NGF denne anmeldelsen til lensmannen i Saltdal. Den skyldige ble funnet og idømt en bot på 8.000 kr.

Statkrafts søknad om endring av plan for Melfjordutbyggingen.
I forbindelse med Statkrafts søknad om tillatelse til endring av plan for Melfjordutbyggingen ga NGF 29. juli 1999 denne uttalelsen.

Utredning av vern i Tysfjord-Hellemo - området.
I forbindelse med arbeidet med verneplan for Tysfjord-Hellemo - området ga NGF 16. juli 1999 denne uttalelsen.

Planlagt guiding i Hammernesgrotta i Rana kommune.
I forbindelse med at det ble planlagt kommersiell guiding i Hammernesgrotta i Rana kommune sendte NGF 17. juni 1999 dette brevet til Rana kommune.

Fjerning av søppel fra grotte i Klungsetmarka i Fauske kommune.
I forbindelse med at det ble oppdaget store mengder søppel i ei grotte i Klungsetmarka i Fauske sendte NGF 26. oktober 1998 dette brevet med forslag om å hjelpe til med opprydding.

Konsekvensutredning til Brønnøy Kalk.
I forbindelse med konsekvensutredning for Brønnøy Kalk sendte NGF 19. august 1998 dette brevet til Bergvesenet i Trondheim.

Søknad om tillatelse til regulering av Forsanvatn og bygging av Forsanvatn kraftverk.
I forbindelse med planlegging av konsekvensutredning for regulering av Forsanvatn og bygging av Forsanvatn kraftverk i Steigen og Hamarøy kommuner ga NGF 16. september 1997 denne uttalelsen.
I forbindelse med søknad fra Nord-Salten Kraftlag om tillatelse til regulering av Forsanvatn og bygging av Forsanvatn kraftverk ga NGF 18. oktober 2000 denne uttalelsen.

Trollkjerka i Evenes kommune.
I forbindelse med ønske om å stenge Trollkjerka i Evenes sendte NGF 18. desember 1993 dette brevet til Evenes kommune.
I forbindelse med at Tårstad Grunneierlag hadde skrevet et brev og uttrykt bekymring for ferdselen over private eiendommer til og fra Trollkjerka sendte NGF 2. september 1996 dette brevet til Tårstad Grunneierlag.
I forbindelse med at det ble planlagt kommersiell guiding i Trollkjerka i Evenes kommune sendte NGF 15. mai 2007 dette brevet til Evenes kommune.

Vernepolitisk vedtak fattet på årsmøtet 1992.
NGF sendte 24. oktober 1992 et brev med årsmøtets vernepolitiske uttalelse til Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.
Miljøvendepartementet sendte 5. november 1992 dette svaret til NGF.

Arealdisponering, Storglomfjordutbyggingen.
I forbindelse med bygging av demningen i Storglomfjordvatnet ga NGF 4. juni 1992 denne uttalelsen.

Kalksteinsbrudd i Kvanndalen.
I forbindelse med undersøkelser med tanke på kalksteinsbrudd i Kvanndalen i daværende Skjerstad kommune sendte NGF 3. desember 1991 dette brevet. til tiltakshaveren Hustadkalk.
Hustadkalk sendte dette svaret. 11. desember 1991.

Henstilling til Fylkesmannen i Nordland om Vern og forvaltning av grotter og karst.
NGF sendte 14. oktober 1991 et brev om Vern og forvaltning av grotter og karst til Fylkesmannen i Nordland.

Verneplan for Saltfjellet-Svartisen.
I forbindelse med arbeidet med verneplan for Saltfjellet-Svartisen sendte NGF 2. oktober 1982 denne uttalelsen til Fylkesmannen i Nordland.


Sist oppdatert 29. august 2013. Feil på hjemmesiden bes sendt ngf@speleo.no.