Grunnteori

En målt avstand mellom to punkter som ikke ligger på samme horisontale plan består først og fremst av en horisontal avstand og en vertikal høyde. Deretter må den horisontale avstanden oppdeles i andeler (tilvekst) på nord og øst aksene. Et av problemene ved kartlegging er at orientering av aksekors og dreieretning varierer fra det vi er vant til fra skolen.
I matematikken forholder man seg til et aksekors med positiv førsteakse mot høyre og motsols dreieretning. På kart er som kjent nord opp, og siden nord er definert som positiv førsteakse og øst som positiv andreakse får vi et aksekors med andreakse mot høyre og derved medsols dreieretning. Dette er landmålerens aksekors. Dette influerer imidlertid ikke på de trigonometriske utregningene, men fenomenet må være kjent og tas hensyn til.

Et annet problem er variasjon i inndeling av sirkelen. De fleste av oss har lært at en rett vinkel er 90 grader og sirkelen derved 360 grader.
Noen har funnet ut at det er enklere med en rett vinkel på 100 gon, (nygrader) de har da en sirkel på 400 gon.
Det er selvfølgelig laget måleinstrumenter for begge systemer, så vær oppmerksom på hva du bruker.

Skulle du ønske å regne om mellom disse to er formelen relativt enkel. Du dividerer på det du har og multipliserer med det du vil ha. Fra gon til grader dividerer du på 400 og multipliserer med 360, eller forkortet multipliserer med 9/10. Den andre veien er da forholdstallet 10/9. Men igjen kommer matematikerne og blander seg inn. De benytter et vinkelmål kalt radianer (rad). Det er absolutt og er definert som "buen over radien". Eller bedre "buens lengde dividert på radiens lengde". Det vil si at en hel omdreining (en omkrets) som jo er 2PIr blir 2PIr/r radianer. Forkortet blir det 2PI rad og halvsirkelen følgelig PI rad.

De fleste kalkulatorer kan innstilles på det vinkelmål man ønsker, mens regneark og programmeringsspråk ofte er begrenset til bruk av radianer. For å regne om fra 360 grader eller 400 gon til radianer dividerer du igjen på det du har og multipliserer med det du vil ha. Det er her enklest å forholde seg til en halvsirkel i ditt kjente mål og multiplisere med PI. Altså fra grader: X/180*PI, og fra gon: X/200*PI.

Tilbake til kartlegging.